114

Homes Sold (YTD)

59

Days on Market (YTD)

$442K

Avg Sales Price (YTD)

$240

Avg Price/Sq Ft (YTD)